My Route

Podróże USA KANADA

                                             Copyright © Piotr Przychocki   e-mail:piotr@route66.net.pl

        RODO - Formularz informacyjnyW związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych* i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informuję, że
firma My Route Piotr Przychocki przetwarza dane osobowe.


Dane osobowe mogą być przetwarzane
w celu:


- wykonania umowy z klientem (postawa z art. 6 ust.1 lit. b RODO)
- prawnie uzasadnionych interesów, korespondencji i innych form kontaktu z podmiotami bezpośrednio współpracującymi (podstawa z art. 6 ust. 1 lit f RODO)
- realizacji obowiązku prawnego ciążącego na administratorze wynikającego z obowiązku związanego z Ustawą o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych (podstawa art. 6 ust. 1 lit. c RODO)


 

Wyjaśnienie:

1. Administratorem danych osobowych jest firma My Route Piotr Przychocki, ul. Ptasia 3, 59-300 Lubin, NIP: 692-162-18-81

2. Osobą odpowiedzialną za przetwarzanie danych osobowych jest Piotr Przychocki, tel.: 601 723 406, email: piotr@route66@net.pl

3. Dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom bezpośrednio współpracującym w zakresie wykonania usług tj. rezerwacja hoteli, rezerwacja środków transportu, ubezpieczenie podróżne. Wykaz podmiotów, którym zostaną przekazane dane osobowe zostanie umieszczony w Umowie z klientem dotyczącej imprezy turystycznej.

4. Dane mogą być przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy w celu realizacji umowy.

5. Okres przetwarzania danych osobowych przez My Route Piotr Przychocki jest uzależniony od celu przetwarzania. Wynika zwykle z okresu trwania umowy, zewnętrznych wymogów prawnych (np. konieczności przechowywania dokumentów księgowych), okresu przedawnienia roszczeń, a także regulacji pozwalających zapewnić bieżące działanie firmy. Przyjęty okres przechowywani danych wynosi 6 lat.

6. Klient w każdym momencie ma prawo do:
- dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
- informacji dotyczących przetwarzania, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych,
- przenoszenia dostarczonych danych do innych podmiotów,
- prawo do ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
- prawo do wniesienia skargi do UODO* (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

8. Dane osobowe są przechowywane w formie papierowej i elektronicznej.

9. Dane osobowe nie będą wykorzystywane do profilowania*.

 

 


* RODO - Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych, wydał Parlament Europejski i Rada (UE) 2016/679 , 27 kwietnia 2016 r.

* UODO - Urząd Ochrony Danych Osobowych

* Profilowanie - „dowolna forma zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej,
w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących efektów pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych prefer encji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się”

* Przetwarzanie danych osobowych
to jakiekolwiek operacje wykonywane na danych osobowych, takie jak: zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie, udostępnianie i usuwanie, a zwłaszcza te, które wykonuje się w systemach informatycznych.

RODO
FORMULARZ INFORMACYJNY

RODO  -  FORMULARZ INFORMACYJNY

W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych* i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informuję, że firma My Route Piotr Przychocki przetwarza dane osobowe.


Dane osobowe mogą być przetwarzane
w celu:

- wykonania umowy z klientem
(postawa z art. 6 ust.1 lit. b RODO)
- prawnie uzasadnionych interesów, korespondencji 
i innych form kontaktu
z podmiotami bezpośrednio współpracującymi (podstawa z art. 6 ust. 1 lit f RODO)
- realizacji obowiązku prawnego ciążącego na administratorze wynikającego z obowiązku związanego z Ustawą o imprezach
turystycznych i powiązanych usługach turystycznych 
(podstawa art. 6 ust. 1 lit. c RODO)

Wyjaśnienie:
1. Administratorem danych osobowych jest firma
My Route Piotr Przychocki,
ul. Ptasia 3, 59-300 Lubin, NIP: 692-162-18-81

2. Osobą odpowiedzialną za przetwarzanie danych osobowych jest Piotr Przychocki,
tel.: 601 723 406, email: piotr@route66@net.pl

3. Dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom bezpośrednio współpracującym
w zakresie wykonania usług tj. rezerwacja hoteli, rezerwacja środków transportu, ubezpieczenie podróżne. Wykaz podmiotów, którym zostaną przekazane dane osobowe zostanie umieszczony
w Umowie z klientem dotyczącej imprezy turystycznej.

4. Dane mogą być przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy w celu realizacji umowy.

5. Okres przetwarzania danych osobowych przez
My Route Piotr Przychocki jest uzależniony od celu przetwarzania. Wynika zwykle z okresu trwania umowy, zewnętrznych wymogów prawnych (np. konieczności przechowywania dokumentów księgowych), okresu przedawnienia roszczeń, 
a także regulacji pozwalających zapewnić bieżące działanie firmy. Przyjęty okres przechowywani danych wynosi 6 lat.

6. Klient w każdym momencie ma prawo do:
- dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
- informacji dotyczących przetwarzania,  sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych,
- przenoszenia dostarczonych danych do innych podmiotów,
- prawo do ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
- prawo do wniesienia skargi do UODO*
(na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

8. Dane osobowe są przechowywane w formie papierowej i elektronicznej.

9. Dane osobowe nie będą wykorzystywane do profilowania*.

 

 


* RODO - Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych, wydał Parlament Europejski i Rada (UE) 2016/679 , 27 kwietnia 2016 r.

* UODO - Urząd Ochrony Danych Osobowych

* Profilowanie - „dowolna forma zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej,
w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących efektów pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych prefer encji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się”


* Przetwarzanie danych osobowych
to jakiekolwiek operacje wykonywane na danych osobowych, takie jak: zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie, udostępnianie i usuwanie, a zwłaszcza te, które wykonuje się w systemach informatycznych.